KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphanelerinin hizmet verdiği binaların standartları nelerdir?

İl, ilçe ve kasabalar olmak üzere Bakanlığımız yatırım programı yoluyla 150 Kütüphane binası yaptırılmıştır.

 

Yatırım yoluyla yaptırılan bina sayımız mevcut 1141 kütüphane sayımızın yalnızca % 13’üdür. Bu sayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırıldığında çok yetersiz kalmaktadır.

 

Yatırım yoluyla yaptırılan binalarımız kütüphane tip projelerine göre 2, 3 veya 4 katlı olarak yaptırılmaktadır. Ortalama kat alanı 465 m2'dir. Binada çok amaçlı salon, sergi salonu, yetişkinler ve çocuklar için okuma salonları ile yönetim ve idari bürolar bulunmaktadır.

 

Yatırım yoluyla yaptırılan kütüphane binalarımız dışında Bakanlığımızca Kültür Merkezi olarak 35 bina yaptırılmıştır. Bu binaların bir bölümünde kütüphane hizmet vermektedir.

 

Diğer 956 kütüphane binamız ise, özel idare, belediye, vakıf vb. kurumlarca Bakanlığımıza tahsis edilmiştir ya da şahıslarca bağışlanmıştır. Bakanlığımızın kullanımına verilen bu binaların büyük bir kısmının standartlara uygun olmaması, sağlıklı bir kütüphane hizmeti vermesini engellemektedir. Bu binaların sağlıksız ve yetersiz oluşunun yanı sıra bir kültür yapısı özelliğini de taşımaması nedeniyle halkın kültür ve kütüphaneye bakışını olumsuz olarak etkilemektedir.

 

Kütüphanelerimizin çağdaş bir yapıya kavuşturulması yönündeki çalışmaların öncelikli olan modern kütüphane binası sayımızın hızla artırılması olup, halk kütüphaneleri binalarının modern kütüphaneciliğin gerektirdiği anlayış içerisinde, kütüphane hizmetlerinden daha kolay, rahat ve hızla yararlanmayı sağlayacak yeterliliğe kavuşturulmasıdır. Ayrıca yetersiz binalarda hizmet veren kütüphanelerimizin bir plan dâhilinde ve en kısa sürede daha sağlıklı binalarda hizmet vermesi için yerel yönetimlerle işbirliği yapılarak çalışmalar başlatılmıştır.

 

Ülkemizde kütüphane binalarının fiziki yönden ve iç mimari itibariyle resmi bina kimliğinden çıkarılarak, binaların çağdaş kütüphane standartları ve mimari nitelikleri açısından analizi kullanıcıya yönelik olarak verimliliğin arttırılması, mimari program geliştirilmesi gibi konularda bir on çalışma yapılarak, yeni projeler hazırlattırılacaktır.