KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Halk Kütüphaneleri İstatistiklerine Ait Meta VerilerAmaç: Genel Müdürlük ve Halk Kütüphanelerinde hizmet kalitesini belirlemek, Halk kütüphanelerinin kullanım oranını ölçmek, hizmet kalitesi ve kullanım oranını artırmak için, ileriye dönük yapılacak çalışmaların planlanması, çalışma stratejilerinin belirlenmesini sağlamak.

Devletin resmi istatistiklerini derleyen kurum ve kuruluşlara kaynak oluşturulmasını sağlamak.

Kapsam: Genel Müdürlüğe bağlı tüm il, ilçe ve şube halk kütüphaneleriyle birlikte, çocuk, edebiyat müze ve gezici kütüphaneleri bu çalışma içerisindedir.

Tanım ve Kavramlar:

Çocuk kütüphanesi: İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak on dört yaşına kadar olan çocuklara ayrı bir binada hizmet veren kütüphaneyi ifade eder.

Derleme: Fikir ve sanat eserlerinin basılmış veya çoğaltılmış nüshaları ile ikili ya da çok taraflı anlaşmalar uyarınca yurt dışında basılan veya çoğaltılan fikir ve sanat eserlerinin toplanması, korunması, düzenlenmesi ve toplumun bilgi ve yararına sunulmasıdır.

Edebiyat müze kütüphanesi: İl veya ilçe halk kütüphanesine bağlı olarak hizmet veren edebiyat konulu özel dermeye sahip ihtisas kütüphanesini ifade eder.

Gezici Kütüphane: Yerleşik kütüphane hizmetinden yararlanamayan yerleşim birimlerine uygun taşıtlarla götürülen kütüphane hizmetini ifade eder.

Halk Kütüphanesi: Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren il, ilçe, şube, çocuk ve edebiyat müze kütüphanelerinin her birini ifade eder.

Hedef Kitle Türüne Göre Kitap: Kütüphane dermesinde bulunan kitapların çocuk ve yetişkin kitabı olarak ayrımını belirtir.

ISBN: (Uluslararası Standart Kitap Numarası) dünyanın neresinde yayımlanırsa yayımlansın, bibliyografik künyesi belirli tek bir materyali [kitap, e-kitap, (eğitim amaçlı yayınlanan) CD, DVD, VCD, yazılım vb. ] temsil eden 5 küme altında 13 rakamdan oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

ISSN: ISSN (Uluslararası Standart Süreli Yayın Numarası), belirli bir süreli yayın (devamlı   kaynak-devam eden süreli yayın) için oluşturulan ve süreli yayının adına bağlı 2 küme ve 8 haneden oluşan uluslararası bir numaralama sistemidir.

Kayıtlı Üye: Genel Müdürlüğümüze bağlı tüm kütüphanelerde kayıt olarak üye olmuş kullanıcıyı ifade eder.

Kitap Dışı Materyal: Kütüphane dermesinde bulunan kitap dışındaki tüm materyalleri (afiş, atlas, mikrofilm, dvd, satranç, broşür v.b.) kapsar.

Konularına Göre Kitap Sınıflaması: Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre ayrılmış kitapların adetlerini ve türlerini gösterir.

Kullanıcı: Kütüphane hizmet ve materyallerinden yararlanan kullanıcıları ifade eder.

Kültürel Faaliyet: Halkın eğitsel, kültürel, bireysel ve toplumsal gelişimine katkı sunmak üzere kütüphane içinde veya kütüphane dışında yapılan etkinlikleri ifade eder.

Ödünç Verilen Materyal: Kayıtlı üyelerin kütüphane dermesinden ödünç olarak aldıkları materyalleri ifade eder.

Personel Durumu: Genel Müdürlüğe bağlı kütüphanelerde hizmet veren personelin kadro ve sayılarını belirtir.

Süreli Yayın Çeşidi: Genel Müdürlük tarafından o yıl abone olun muş süreli yayın çeşidini gösterir.

Süreli Yayın: Belirli aralıklarla çıkan, tamamlanma sorunu bulunmayan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan basılı veya elektronik yayın türünü ifade eder.

Hesaplama Yöntemleri: Halk Kütüphaneleri tarafından verilen hizmetler elektronik ortamda sisteme girilerek elde edilen veriler Genel Müdürlük tarafından kontrol ve analiz aşamalarından geçirilmekte ve yayıma hazırlanmaktadır.

Veri Derleme Sıklığı: Veriler 1 Ocak – 30 Haziran ve 1 Temmuz – 31 Aralık tarihlerini kapsayacak şekilde altı aylık dönemler halinde kütüphaneler tarafından oluşturularak Genel Müdürlüğe gönderilir.

Veri Kaynakları: Genel Müdürlüğe bağlı tüm halk, çocuk ve edebiyat müze kütüphaneleri ile gezici kütüphaneler bu istatistiklerin veri kaynağıdır.

Yayımlanma Durumu: Genel Müdürlüğebağlı tüm kütüphanelerde, alan uygulaması gerçekleştirilen çalışmaya ilişkin verilerin web üzerinden girişleri tamamlandıktan sonra kontrol ve analiz çalışmaları gerçekleştirilerek her yılın Mart ayında bir önceki yılın istatistikleri yayımlanır.

Yasal Dayanak: Kütüphanelere ait bu istatistiklerin derleme ve analiz süreçleri, Halk Kütüphaneleri Yönetmeliği ve Kütüphane Hizmet Esasları Genelgesi (2012/7) doğrultusunda Genel Müdürlüğümüzce ortaya konur.