KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kampanya Genelgesi Yayınlandı

 T.C.
KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI
Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü 


Sayı : B.16.0.KGM.0.63.00.02-609
Konu : “Kütüphaneler İçin” kampanyası


............................. VALİLİĞİNE
(İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)

 07.04.2006


GENELGE NO: 2006/04

Kütüphanelerin fiziksel durumlarının iyileştirilmesi, teknolojik altyapı ve donanımının modernleştirilmesi, koleksiyonlarının nitelik ve nicelik bakımından zenginleştirilmesi, kitap, kütüphane ve okuma kavramlarını sürekli kullanarak okuma alışkanlığının geliştirilmesi, halkın kütüphaneler ile olumlu etkileşim kurması, halktan, sivil toplum kuruluşlarından, kamu ve özel kurumlardan sağlanan desteklerle kütüphaneleri sahiplenme duygusunun pekiştirilmesi, kişi, kurum ve kuruluşların kütüphane kurmaya teşvik edilmesi amacıyla 28.03.2006 tarihinde “İster Bir Kitap, İster Bir Raf” “İster Onarın, İster Donatın” sloganlarıyla yurt çapında “Kütüphaneler İçin” adıyla bir kampanya başlatılmıştır. 
 

Kampanyanın amacına ulaşması için; 

1. İliniz dahilinde kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve ilgili vatandaşların da yer alacağı bir “Kampanya Yürütme Komisyonu”nun oluşturulması, kütüphanelerin öncelikli ihtiyaçlarının (kitap, donanım, onarım ve benzeri) tespit edilerek duyurulması ve yapılan katkıların kütüphanelerde değerlendirilmesinin sağlanması,

2. Kampanyanın devamlı ve etkili biçimde yürütülebilmesi için yerel basın ve yayın organlarıyla kamuoyuna duyurulması ve gündemde kalmasının sağlanması, ekte gönderilen afişlerin görünür yerlere asılması, CD’de yer alan filmlerin imkanlar dahilinde yerel televizyon kanallarında gösteriminin sağlanması,

3. Kampanya kapsamında kişi, kurum ve kuruluşlarca her türlü kitap, kitap dışı materyal, süreli yayın ve benzeri bağışların, 18 Haziran 2005 tarih ve 25849 sayılı “Yayın Seçme Yönetmeliği”nde belirtilen yayın seçme ölçütleri dikkate alınarak illerde bulunan “Yayın İnceleme Komisyonu” tarafından incelenmesi ve ilgili kütüphanelerce bir an önce okuyucu hizmetine sunulmasının sağlanması,  

4. Valiliklerden Genel Müdürlüğümüze 2 ayda bir “Kampanya Faaliyet Raporu”nun gönderilmesi,

 gerekmektedir.  

İliniz dahilindeki kişilerin ve kuruluşların kampanyaya destek vermelerini sağlamak amacıyla;               

* Bir Kütüphane Yaptırın, Adınız Kütüphane İle Sonsuza Dek Yaşasın

* Bir Kütüphaneyi Onarın veya Modern Cihazlarla Donatın, Adınız Kütüphanenin Bir Salonuna Verilsin

* 10.000 ve Üzeri Kitap Bağışlayın, Adınız Kütüphanenin Bir Salonuna Verilsin

* 5.000-10.000 Kitap Bağışlayın, Adınız Kütüphanenin Bir Bölümüne Verilsin

* 1.000-5.000 Kitap Bağışlayın, Adınız Kütüphane Dostları Köşesinde Yer Alsın

* 1.000 Kitap Bağışlayın, Sayın Bakanımızdan Teşekkür Belgesi Alın

*Bir Eserin Yayınlanmasına Öncülük Edin, Eser Size veya İstediğiniz Bir Kişiye İthaf Edilsin

sloganlarının kullanılması ve basın yayın kuruluşları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması hususunda gerekli özen gösterilmelidir.

Kampanyaya sağlanan katkılar, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89.maddesinin 7. bendi ve 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 14. maddesinin d bendi gereği vergi matrahından düşülebilecektir. Ayrıca konu Bakanlığımızın 19.09.2005 tarih ve 2005/13 sayılı Genelgesinin j maddesinde de yer almaktadır.

Kampanya doğrultusunda katkı yapan kişi, kurum ve kuruluşlar basın ve medya aracılığı ile kamuoyuna duyurulacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini  rica ederim.

 

Atilla KOÇ
Bakan