KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İdare Faaliyet Raporu

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 1 Numaralı “Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı
Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”nin 282’nci maddesine göre Kütüphaneler ve Yayımlar
Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri şunlardır:
* Bilimsel ve sanatsal çalışma araştırma ve çalışmaları kolaylaştırmak amacıyla elverişli bütün eserler
ile belgelerin bir araya getirildiği kapsamlı bir merkez oluşturmak,
* Halkımızın geçmişteki her çeşit eserlerimizi kolaylıkla bulmasını ve onlardan faydalanmasını
sağlamak,
*Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca idare olunan kütüphanelerle birlikte, gerçek ve tüzel kişiler
tarafından kurulan umuma açık kütüphanelerin idari, ilmi ve teknik faaliyetlerinin düzenlenmesi,
gerçekleştirilmesi ve geliştirilmesine yardımcı olmak ve rehberlik etmek,
* Bakanlığın görevleri ile ilgili konularda bilgilerin değerlendirilmesi ve ilgili kuruluş ve birimlere
ulaştırılması amacıyla dokümantasyon merkezi kurmak,
* Kültür ve turizm alanlarında mesleki eğitim için kaynak oluşturmak üzere ihtisas kütüphanesi ve
dokümantasyon merkezi kurmak, yayın, araç ve gereç sağlamak ve üretmek,
* Millî kültürümüzün yazılı belgelerini, fikir, sanat ve edebi eserler ile turizm ve tanıtım amaçlı yayınlar
hazırlatarak yayımlamak ve yayımlatmak,
* Eski eserler ve müzelerle ilgili bilimsel faaliyetleri yansıtan yayınlar yapmak,
* Kültürümüzün gelişmesine iştiraki sağlamak için yeni kültür eserleri vermeyi teşvik edici ve
destekleyici tedbirleri almak,
* Yayın danışma kurulları teşkil etmek,
* Millî Kütüphaneye şahıslar ve kurumlar tarafından, bağış suretiyle yapılacak kitap ve eşya yardımlarını
kabul etmek, bunların ne şekilde kullanılacağı hakkında usul ve esasları belirlemek,
*Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu tarafından yayımlanan eserlerden, millî tarih ve kültür
bakımından önemli olanların çoğaltılmasını ve bir nüshasının Millî Kütüphanede saklanmasını
sağlamak,
* Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.