KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı

PERSONEL VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 53 06
Personel Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5401
Dahili:5402 - 5403 - 5405 - 5406 - 5407 - 5414 - 8180 - 8181 - 8184 
E-Posta:kygmpersonel@ktb.gov.tr
 • Çalışanların özlük haklarıyla ilgili bilgileri arşivleme
 • Görevde yükselme, atama, görevlendirme yazıları ile yıllık izin, hastalık vb. izinlerin takibi
 • İhtiyaç duyulan personel sayısını, niteliğini belirleme.
 • Personelin İç Kontrol Sistemi kapsamında iş tanımı ve gereklerine göre görevlendirilmesi
 • Personelin kurum içi ve dışı yer değişikliği taleplerini kütüphanelerin ihtiyaçlarına göre değerlendirme
 • Personelin hizmet içi eğitim işlemleri
 • DÖSİMM işletme işçisi ve sürekli işçisi puantajlarını yapma ve DÖSİMM’e bildirme
 • Maliye işçisi puantajlarını yapma.
 • Staj işlemleriMali İşler Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5391
Dahili:5392 - 5396 - 5480 - 8187 - 8193 - 8194 - 5320
E-Posta:kygmmaliisler@ktb.gov.tr
 • Kütüphanelere yurtiçi ve yurtdışından satın alınan veya basımı yapılan kitaplar ile abone olunarak temin edilen süreli yayınların ödeme işlemleri
 • Hak ediş raporları kontrolü ve ödeme emri belgesi düzenlenmesi
 • Maaş, döner sermaye ek ödeme, vekâlet, mesai vb. gibi işlemleri
 • Geçici ve sürekli (yurtiçi/yurtdışı) görev yolluklarının ödemeleri
 • Yayın ve yayıncıyı destekleme EDA – TEDA yurtdışı transfer ödemeleri
 • Bastırılan kitapların telif ücreti, kurul üyelerine huzur hakkı ücretinin ödemesi, kitap fuarları stand kiraları ve oluşan kur farkı ödemeleri ile YİKOB proje ödemeleri
 • İlgili kuruluşlardan Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığının personel cari ve sermaye giderlerine ait ödeme belgeleri
 • Mal ve Hizmet alımlarına ait fatura kontrolü ve ödeme işleri
 • Hukuk müşavirliğinden gelen icra takipleriSatın Alma Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5383
Dahili:5340 - 5384 - 5386 - 5416 - 5426 - 5435 - 8200 - 8206
E-Posta:kygmsatinalma@ktb.gov.tr
 • Merkez ve Taşra teşkilatının mal ve hizmet alımları için mevzuata uygun satın alma yönteminin belirlenmesi ile ilgili faaliyetleri koordine etme ve denetleme.
 • Merkez ve taşra teşkilatınca ihtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmet alım/ihalelerinin gerçekleştirilmesi
 • Piyasa fiyat araştırması ve yaklaşık maliyetin hesaplanması ile ilgili işlemlerin koordinasyonu, denetimi ve yürütülmesi
 • Satın alma sürecindeki ilgili dokümanların hazırlanması, dosyalanması ve evrakın uygunluk kontrolü ile ilgili faaliyetleri koordine etme, Taşınırlar Şube müdürlüğü ile eş güdümlü işlem yürütme
 • Yayın Projeleri Değerlendirme Kurulu tarafından basımı yapılmasına karar verilen yayınların hazırlık/baskı işlemlerine ait satın alma işlemlerinin Yayın Planlama ve Hazırlama Şube Müdürü ile koordineli olarak gerçekleştirilmesi, materyalin yayıncısından alımı ve depoya teslimi
 • Depoya teslim alınan kitap ve kitap dışı materyalin tutanağının hazırlanması ve ödemeye esas belgelerinin Mali İşler Şubesine gönderilmesiTaşınırlar Şubesi

Şube Müdürü0 312 470 8225
Dahili5388 - 5389 - 5479 - 8198 - 8199
E-Posta:kygmtasinir@ktb.gov.tr
 • Edinilen taşınırı depoya teslim alarak kayıt işlemini tamamlama
 • Malzeme ve eşyanın bozulup, eskimesinden doğacak nitelik ve değer farkını tespit etme, eskiyen malzemelerin hurdaya ayrılması işlemini yapma.
 • Demirbaş, kırtasiye vb. malzeme ihtiyacını belirleme, satın alınmasını sağlama, dağıtım ve zimmet işlemlerini yapma ve takip etme.
 • Kütüphanelerde kullanılmak üzere gönderilen donanım malzemeleri ve kitapların çıkış işlemlerini yapma, Taşınır Kayıt Yönetim Sistemi (TKYS) üzerinden Taşınır İşlem Fişlerini kütüphanelere iletme.
 • Demirbaş ve kitaplarla ilgili yapılan çıkış kayıtlarının muhasebeleştirme işlemini gerçekleştirme ve muhasebe birimine bildirme.
 • Alınan tüm araç, gereç, demirbaş ve malzemeleri kayıt altına alma ve kayıtları sürekli güncelleme.
 • Taşınırların depoya giriş ve çıkış kayıtlarının zamanında yapılmasını sağlama.
 • Tüketim malzemeleri çıkış icmallerini üçer aylık dönemler halinde mali yönetim sisteminde (MYS) muhasebeleştirme işlemini gerçekleştirme ve muhasebe birimine bildirme.
 • Süreli Yayın Koleksiyonu şubesince ciltlenerek otomasyon sistemine kayıt edilen süreli yayınların ilgili şube ile koordinasyon içerisinde KBS taşınır kayıtlarının yapılması
 • Kataloglama ve Sınıflama Şubesince teknik işlemleri tamamlanarak otomasyon sistemine kayıt edilen kitapların ilgili şube ile koordinasyon içerisinde KBS taşınır kayıtlarının yapılmasını sağlama.
 • Yıl sonu taşınır işlemlerini gerçekleştirme.
 • Yıl sonu sayımları için sayım kurullarının oluşturulmasını sağlama
 • Yıl sonu sayımlarını takip etme ve gerçekleştirme
 • Yıl sonu harcama yönetim hesabı cetvelini hazırlayarak ve Taşınır Kontrol Yetkilisine teslim etme.KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yapı ve İnşaat Daire Başkanlığı