KÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı

STRATEJİK YÖNETİM DAİRE BAŞKANLIĞI ŞUBELERİ

Başkanlık Makamı: 0 312 470 53 11
İstatistik ve Veri Analizi Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 8188
Dahili:8304 - 8221 - 5395 - 8274
E-Posta:kygmstat@ktb.gov.tr
 • Sunulan hizmetler, kullanıcı, kitap ve kitap dışı materyale ilişkin istatistiki verilerin toplanması
 • Verilerin düzenlenmesi, analizi ve raporlanması
 • Genel Müdürlük birimlerinin derledikleri istatistiklerin toplanması
 • Düzenlenmiş verinin TÜİK başta olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve kişiler yanında ilgili şubelerle paylaşımı
 • İç ve dış paydaş anketlerinde koordinasyon ve destekStratejik Planlama Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5376
Dahili:5333 - 5353 - 5361 - 5364 - 5399
E-Posta:stratejikplan@ktb.gov.tr
 • Stratejik planının hazırlanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve revize edilmesi
 • Performans hedeflerini belirlemek
 • Kalkınma planları, eylem planları, strateji programları gibi konularda Cumhurbaşkanlığınca ya da Strateji Geliştirme Başkanlığınca istenen verilerin koordinasyonunu yapmak
 • İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması ve sunulmasıİç Kontrol Sistemi Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5365
Dahili:5369- 5380 - 8164 - 8312
E-Posta:kygmickontrol@ktb.gov.tr
 • İç Kontrol Sistemine ilişkin çalışmalarını Strateji Geliştirme Başkanlığı koordinasyonunda yürütmek
 • İç Kontrol Sisteminin kurulması, standartların geliştirilmesi ve uygulanması konularında koordinasyon ve denetlemek
 • Bakanlık Kamu İç Kontrol Standartları Eylem Planı doğrultusunda izleme, koordinasyon ve entegrasyon çalışmalarını yürütmek.
 • İç ve Dış Denetim Raporlarına istinaden İç Kontrol Sisteminin işleyişini değerlendirmek ve denetim raporlarını İç Kontrol Sistemiyle uyumlaştırmak.
 • İdarenin görev alanına ilişkin konularda yeni iç kontrol standartları hazırlanmasını sağlamak.
 • İç ve dış denetim raporlarının izlenmesini denetlemek.
 • Birimin faaliyet ve düzenlemelerinde riskli alanların belirlenmesi ile yıllık risk değerlendirme faaliyetlerinin yürütülmesiBütçe ve Performans Şubesi

Şube Müdürü:0 312 470 5372
Dahili:5373 - 5385 - 5462 - 8189 - 8218 - 8370  - 5433
E-Posta:kygmbutce@ktb.gov.tr
 • Merkez ve taşra birimlerinin cari, yatırım ve transfer bütçe tekliflerinin Bakanlık Stratejik Planı doğrultusunda yıllık plan ve program esaslarına göre hazırlanması
 • Şubelerden gelen bütçe tekliflerinin kontrol ve konsolide edilerek birim bütçe teklifinin hazırlanmasını ve Strateji Geliştirme Başkanlığına gönderilmesi
 • Yatırım bütçesi ve yatırım projeleri izleme raporunun hazırlanmasını sağlamak.
 • Şubelerle koordineli bir şekilde performans esaslı bütçenin hazırlanması
 • Ayrıntılı Harcama Programının hazırlanması, e-bütçe sistemine kaydedilmesi ve bütçe uygulaması ile ilgili onayların alınması
 • Gezici kütüphanelerde çalışan personele ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığından vize alınmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.
 • Bütçe kayıtlarının tutulması, uygulama sonuçlarına ilişkin verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
 • Ödenek talebi, aktarımı, revizesi, tenkisi, vb. nitelikli bütçe işlemleri ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesi
 • Genel bütçeden ödenek aktarılması işlemleriKÜTÜPHANELER VE YAYIMLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI

Kütüphane Hizmetleri Daire Başkanlığı
Yayımlar Daire Başkanlığı
Koleksiyon Daire Başkanlığı
Kütüphanecilik Standartları Daire Başkanlığı
Personel ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Stratejik Yönetim Daire Başkanlığı
Yönetim Hizmetleri Daire Başkanlığı